Lukk

Velg test og logg inn

Får du ikke logget inn? Klikk her

Bruk nøkkeltall for å øke innflytelsen

Kunnskap om virksomhetsrelaterte nøkkeltall er svært anvendbart for å kunne jobbe mer strategisk. Ved hjelp av nøkkeltall kan man både øke forståelsen for organisasjonens eller konkurrentenes vilkår, samt tolke og analysere verdiskapningen i det arbeidet som du selv eller eget forretningsområde utfører.

I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR skills are not keeping up with business needs”. Deres budskap til HR-funksjoner verden over er at man må justere sin kunnskap og evner slik at de er mer i tråd med organisasjonens overordnede mål. Resultater fra tidligere år tilsier at behovet er stort:

  • Færre enn 8% av HR-lederne mener deres team har de ferdighetene som trengs for å skape forretningsmessige resultater.
  • 42% av bedriftsledere mener deres HR-team underpresterer eller knapt er i stand til å holde hodet over vannet.
  • Kun 14% av bedriftene oppgir at deres HR-team har de kunnskapene som kreves for å bruke «people analytics» på rett måte.

Samtidig kan man hevde at dette verken er overraskende eller unikt for HR-området. Det er snarere et resultat av den trenden vi har sett vokse frem de siste 20 årene: flere og flere virksomhetsområder skal bli mer og mer forretningsorienterte og økonomisk drevet, det vil si å være i tråd med organisasjonens overordnede forretningsmessige mål, for på denne måten å bidra til økt verdiskaping i virksomheten.

Skiftet mot økt forretningsfokus er en følge av andre endringer som kan ha økt presset for at virksomhetsområdene må jobbe mer forretningsmessig, eller som har økt mulighetene for å faktisk jobbe på den måten som etterspørres. For eksempel:

  • endringer i konkurranse- og forbruksmønstre
  • big data og helt nye muligheter for datadrevet analyse innen alle virksomhetsområdene
  • integrering av virksomhetsområdene og flatere organisasjonsstrukturer

Kravene til at man skal jobbe mer forretningsorientert og verdiskapende har trolig aldri vært høyere. På samme tid har mulighetene sannsynligvis aldri vært bedre.

Men for at flere virksomhetsområder skal klare å jobbe “i tråd med organisasjonens overordnede forretningsmessige mål” er det viktig at alle ansatte, uavhengig av stilling eller utdanningsbakgrunn, har en grunnleggende forretningsforståelse.

Og det er her bruken av nøkkeltall kommer inn.

Gjennom kunnskap om operative beregninger kan man f. eks øke forståelsen for hvilke prosesser som fører til inntekter og utgifter, skape en dypere relasjon med organisasjonen man jobber i, og utvikle en forretningsforståelse som gjør det enklere å jobbe mer strategisk og øker mulighetene til å påvirke organisasjonens retning.

“Ved å lese kundenes årsrapporter og aktuelle nøkkeltall, får jeg dypere informasjon om hva som er driverne for den organisasjonen, og hvilke utfordringer som er viktige å vurdere. Det blir også lettere å tilpasse vårt tilbud og ta strategiske beslutninger”.

EMMA ENGEBRETZEN, BUSINESS AREA MANAGER, ASSESSIO

Hvis forretningsområdet har en større forståelse for forretningsmessige indikatorer skapes også muligheter for innovasjon som kan forbedre prosesser, redusere kostnader og drive frem nye strategiske initiativ.

Arbeidspsykologisk forskning viser også at en større forståelse av interne prosesser øker ansattes engasjement. Dette leder igjen bl.a til forbedret ytelse og redusert turnover.

6 viktige indikatorer som øker din forretningsforståelse

Nøkkeltall kan vris og vendes for å tolke og sammenligne flere forskjellige ting som vekst, økonomisk stabilitet, og produktlønnsomhet, eller for å gjøre økonomisk motiverte avgjørelser til en del av en mer strategisk eller business-orientert arbeidsform.

Denne artikkelen tar for seg de seks grunnleggende indikatorene som brukes i alle bransjer: soliditet, likviditet, inntekter, avkastning på investering, avkastning på egenkapital og resultatmargin.

Det er mange flere indikatorer som er nyttig for de fleste bransjer, men uten disse seks kommer man ikke langt i arbeidet med å bygge en grunnleggende forretningsforståelse.

1. Soliditet

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet.

Kjennetegn på god soliditet er høy egenkapitalandel, god inntjening, god avkastning, god finansieringsstruktur og god likviditet. En solid bedrift kan ha god soliditet, men likevel komme i store vanskeligheter på grunn av dårlig likviditet. Lav soliditet kan ofte bety at selskapet går med tap, men kan også bety kraftig vekst og store investeringer. Høy soliditet er ikke alltid bra – det kan komme som følge av utilstrekkelige investeringer eller bristende internt utviklingsarbeid.

2. Kontantbeholdning

Kontantbeholdning viser selskapet kortsiktige betalingsevne. De likvide midlene skal altså være like store som, eller større enn, den kortsiktige gjelden. Hvis selskapet har svak likviditet øker risikoen for at selskapet kan havne i betalingsvanskeligheter.

3. Netto salgsendring

Netto salgsendring viser i prosent hvordan selskapets netto omsetning endres. Det er en god indikatorer for å vurdere selskapets vekst. Bedrifter som vokser raskt er ofte mottakelige for investeringer, mens såkalte “modne” selskaper har en mer stabil investeringstakt. Et annet nyttig nøkkeltall kan være netto omsetning per ansatt.

4. Return on Investment (ROI)

Avkastning på investeringer brukes til å beregne og vurdere en investering. Resultatene brukes til å evaluere effekten av en investering og for å sammenligne ulike investeringsalternativ.

5. Return on Equity (ROE)

Egenkapitalavkastning måler selskapets avkastning i løpet av året. Det er et nyttig nøkkeltall for å sammenligne lønnsomhet mellom bedrifter i samme bransje. ROE er en god måte å vurdere hvordan en organisasjon bruker sine penger og hvorvidt trenden er positiv eller ikke.

6. Resultatmargin

Resultatmargin beregnes vanligvis som resultat etter skatt dividert på netto omsetning. Det tas ikke hensyn til hvordan selskapet er finansiert. Selskaper med høy egenkapital og dermed lavere renteutgifter, viser en høyere resultatmargin enn et mer lånefinansiert selskap. Resultatmarginen er spesielt nyttig for å analysere forskjeller mellom ulike markedsaktører og konkurrenter.

Med kunnskap om virksomhetsrelaterte nøkkeltall er spørsmålet lett å besvare. Det blir også mulig å analysere hvordan det påvirker din virksomhet.

3 andre metoder for å øke innsikten

Spesialiserte nøkkeltall:

Gå utenom tradisjonelle beregninger og prøv å finne bransjespesifikke nøkkeltall. Se f. eks. på antall inntektsbringende ansatte for å undersøke hvem som genererer mest inntekter, slik at du kan knytte dem tettere til selskapet og unngå smertefulle frafall. EY har en liste over ni nøkkelindikatorer for tjenesteleverandører. Actigate har 10 nøkkelindikatorer for B2B salg.

”Closing Ratio”

Hvor mange tilbud fører til aksept? Closing Ratio eller Quote To Close er ett effektmål som verken bør være for høyt eller for lavt. Hvis andelen er for høy, er det en indikasjon på at selskapet har for få tilbud ute eller at prisene er for lave. Hvis forholdet er for lavt (<30 prosent), kan det bety at kvaliteten på salgstilbudet er for lav.

De 10 viktigste kundene

Selv om alle kunder er viktige, er det noen kunder som av forskjellige årsaker veier tyngre. Det kan f.eks handle om ren inntekt, bredde på produktportefølje eller tjenester som kjøpes, at de gir konkrete og verdifulle tilbakemeldinger som øker kvaliteten på tilbudet, eller at deres merkevare er en skinnende stjerne som du ønsker å bli assosiert med. Noe av denne informasjonen logges i CRM-systemet, men annen informasjon innhentes på andre måter.

For mange bedrifter er det disse “toppkundene” som står for 70-80 prosent av inntektene. Og det er ofte lettere å selge mer til eksisterende store kunder enn det er å finne nye. Ved å identifisere de 10 viktigste kundene kan vi dermed skape en strategisk oversikt over hvordan markedet ser ut, og hvor det kan være verdt å investere ekstra ressurser.

Forståelse for nøkkeltall skaper bedre resultater

Grunnleggende forretningsforståelse og kunnskap om forretningsrelaterte nøkkeltall er svært viktig for å kunne arbeide mer strategisk. Dels blir det enklere å forstå din egen eller konkurrentens organisasjon, og dels blir det mulig å tolke og analysere verdiskapingen av arbeidet du utfører selv. Resultatet er at du får helt andre muligheter til å jobbe mer forretningsorientert og bidra til organisasjonens resultat og retning – å jobbe i tråd med organisasjonens overordnede mål. Ta følgende eksempel. En HR-funksjon som er flinke til å bruke sin forretningssans og relaterte nøkkeltall kan vise hvordan resultatet påvirkes av deres arbeid med å, for eksempel:

  • rekruttere medarbeidere med rett potensial
  • skape mer effektiv onboarding som raskere og med høyere kvalitet kan få nyansatte på banen
  • etablere en succession-planlegging som sikrer at det til enhver tid er riktig kompetanse i organisasjonen

Strategisk innflytelse

Bruk av nøkkeltall betyr at du kan arbeide mer forretningsorientert og påvirke organisasjonens retning på en måte som ikke ville vært mulig uten samme forståelse av virksomheten.

Den økte innflytelsen og mulighetene til å vise resultatmessige effekter av eget arbeid, betyr også at det er lettere å strategisk rettferdiggjøre behovet for økte ressurser og forretningskritiske investeringer.

Denne type forretningsforståelse og muligheten for strategisk innflytelse er direkte knyttet til andre områder som f.eks. employer branding – hvor involvert en avdeling er i organisasjonens strategiske arbeid kan være avgjørende for muligheten til å tiltrekke seg potensielle medarbeidere.

Eller beholde de som allerede er på plass.

Alle som er klar over hvordan nøkkeltall endres kan også oppdage og løfte frem problemer eller vanskelige trender før de blir forretningskritiske – både i egen virksomhet, så vel som hos konkurrentene.


Personvern og cookies